Header marlst regio

Header phone

Corona

Coronavirus en scouting:
Vragen en antwoorden over Scouting en het coronavirus (COVID-19) vind je hier:

Meer informatie

Maastricht en Mergelland d.d. 20 augustus 2012

Aanwezig: zie presentielijst

 1. Opening en vaststelling van de agenda.
  Jim Janssen opent de vergadering.
 2. Adviescommissie 1
  Zie agendapunt 3.
 3. Adviescommissie 2
  Er is door beide commissies niets nieuws te melden. Daarom is er binnen de vergadering weinig behoefte om de twee voorstellen nog te behandelen. Daartoe is in het recente verleden voldoende ruimte geweest.
 4. Financieel jaarverslag 2010-2011
  De financiële stukken worden uitgedeeld. René van Wunnik geeft vervolgens een nadere toelichting. Er zijn geen vragen.
  De kascontrolecommissie heeft de boekhouding in orde bevonden en geeft een positief advies.
  De vergadering verleent bij acclamatie decharge aan de penningmeester voor het gevoerde financiële beleid over het betreffende jaar.
 5. Zoektocht naar een nieuw regiobestuur
  De vergadering stelt voor om op basis van de voorstellen van de beide adviescommissies te kiezen hoe een nieuw bestuur er uit moet zien en vervolgens te starten met een bestuur bestaande uit drie mensen met de voorwaarde uit te breiden naar vijf. De raad is echter wel van mening dat dan eerst duidelijkheid moet bestaan over de vraag of het nu wenselijk is een actief bestuur (pro-actief) of een passief bestuur (vraaggericht) in te stellen analoog aan de beide adviezen.
  Door deelnemers wordt gevraagd naar een toelichting op de reden van het vallen van het vorige bestuur. Hoewel dit in een eerdere vergadering ruimschoots is gebeurd, wordt nogmaals een korte toelichting gegeven.
  Na een nadere discussie over de gewenste houding van een nieuw regiobestuur, vindt over stemming plaats. Stemming wijst uit dat de raad het wenselijk acht dat het nieuwe bestuur wederom een actief beleid zal voeren (Voor: 8 stemmen, tegen: 0, onthouding: 1).
  Vervolgens wordt verder gesproken over het tot stand brengen van het nieuwe bestuur. De regioraad is van mening dat het van belang is deze avond nog te komen tot een interim bestuur. Het opnieuw onverrichter zake uit elkaar gaan, wordt enkel gezien als uitstel. Na nodige discussie en twee schorsingen, stellen zich vijf mensen beschikbaar toe te treden tot een interim bestuur: Ben Peters, Harald Mertz, Clemens Moes, Edgar op den Camp, Johan Moes en Geert Hendrickx. Ook scoutinggroep Jan van Gent zal nog een deelnemer aanleveren. Het interim bestuur neemt als taak op zich, de taken van het nieuwe bestuur nader uit te werken én een nieuw bestuur voor te dragen uiterlijk in januari 2013.
 6. Rondvraag
  Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Jim Janssen

5 september 2012

Regio planning 2020/2021

 regio jaarplanning klein2

 

scoutproof

 
 
 
 
 
 

Contact

Postadres
Pergamijndonk 190
6218 GZ Maastricht
E-mailadres
info@regiomaastrichtenmergelland.nl
Verhuur

Wij zijn geen scoutingroep
en verhuren daarom geen gebouw.
Groepen die dit wel doen
vind je onder het menu "Groepen"